นายสามารถ  มูลราช
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภุชงค์  จุลปานนท์
ครู

นายภากร  มณีเพชร
ครูผู้ช่วย

นายบุรินทร์  บทไธสง
ครูผู้ช่วย