นางอำไพ  คณะเมฆ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปุณยวีร์  ไกรรักษ์
ครู

นางสาวสุนิสา  ไขแสง
ครูผู้ช่วย

นางจุฑาลักษณ์  แช่มช้อย
ครูผู้ช่วย

นายจารึก  สุขสิงห์
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ นารี
ครูผู้ช่วย

นายอภินันท์ จันดี
ครูผู้ช่วย

JYNENE MERCADO BUCOD
อัตราจ้าง