• รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  • รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการฝ่ายบุคคล
  • รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริหารงานและการให้บริการด้านงานงบประมาณ
  • รายงานความพึงพอใจในการให้บริการของงานอาคารสถานที่