นายมนตรี คุรุกิจโกศล

พ.ศ. 2519 – 2539

นายธงชัย  พุ่มชลิต

พ.ศ. 2539 – 2541

นายสมพงษ์  หงษา

พ.ศ. 2541 – 2543

นายสุรพล  เกตุเล็ก

พ.ศ. 2543 – 2546

นายวีรศักดิ์  วรรณรัตน์

พ.ศ. 2546 – 2555

นายสนั่น  จั่นสังข์

พ.ศ. 2555 – 2557

นางสุเอช  สัมโย

พ.ศ. 2557-2562