วิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพในศตวรรษที่ 21

คติพจน์
นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา แปลว่า
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์
คนดี มีน้ำใจ

เอกลักษณ์
โรงเรียนน่าอยู่

VTR :: BRW School

ข่าวสาร/กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้ดำเนินการ
ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามมาตรการด้านความปลอดภัยและ
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้แทนผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ชมรมดุริยางค์และชมรมนาฏศิลป์ ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองไฟ
พระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36
ช้างขาวเกมส์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยมี นายเสรี สำราญจิตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานในพิธี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 รัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทยร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 24-27 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน บุนนาคเกมส์ ครั้งที่ 14 ณ
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สภานักเรียนโรงเรียน
บ่อไร่วิทยาคม จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูและฝากตัวเป็นลูกศิษย์

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ผลงานครู & ผลงานนักเรียน

 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย
 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯศิลปะ
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ
 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

รางวัลแห่งความภูมิใจ