วิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพในศตวรรษที่ 21

คติพจน์
นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา แปลว่า
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์
คนดี มีน้ำใจ

เอกลักษณ์
โรงเรียนน่าอยู่

VTR :: BRW School

ข่าวสาร/กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564

นักเรียนเข้ารับวัคซีน Pfizer ในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยนักเรียนทุกคนปฏิบัติตามแนวทางที่แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารนำคณะครูและบุลากรทางการศึกษา ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นักเรียนโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จำนวน ๑๖๕ คนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับวัคซีน PFIZER (รอบที่ ๑) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.รักพงศ์ จุลเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

ผลงานครู & ผลงานนักเรียน

 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย
 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯศิลปะ
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ
 • ผลงานครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ผลลงานนักเรียนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

รางวัลแห่งความภูมิใจ