นางสรัญญา  หาญกุดเลาะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภคพร  ครสิงห์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา  สงวนหงษ์
ครู

นางสาวไพรินทร์  ศรีจันทึก
ครู

นางกาญจนา  กรกฎ
พนักงานราชการ