นายภานุ  ศรีสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุทัศน์  สิงห์เส
ครู

นางสาวกัญญา  จันทเพ็ชร์
ครู