นายศรุติ  เหล่าหาโคตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเผด็จ  สิงห์น้อย
ครูชำนาญการ