วิสัยทัศน

องค์กรคุณภาพในศตวรรษที่ 21


พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม


เป้าหมาย

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่มีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม