รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566