นางอำไพ  คณะเมฆ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

นางสาวหยกหลิน  ศรีสวัสดิ์
กิจกรรมแนะแนว

นายอิศรา  เรืองเดช
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร

นายสามารถ  มูลราช
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร