ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1023150133
รหัส Smis 8 หลัก :   23012013
รหัส Obec 6 หลัก :   150133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   บ่อไร่วิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   BoRaiWitTaYakom
ที่อยู่ :    หมู่ที่ 4 บ้านตากแว้งบน
ตำบล :    บ่อพลอย
อำเภอ :    บ่อไร่
จังหวัด :  ตราด
รหัสไปรษณีย์ :  23140
โทรศัพท์ :  039591043
โทรสาร :  039591043
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  1/06/2519
อีเมล์ :  boraiwit@outlook.com
เว็บไซต์ :  http://www.boraiwit.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     3 กม.