โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอบ่อไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 159/14 หมู่ที่ 4 ถนนเทศบาล 4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีเนื้อที่ 71 ไร่ 3 งาน 14 ตารางวา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2519 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2519 มีนักเรียน 37 คน ครู 4 คน นักเรียนคนแรก ได้แก่ เด็กชายแดน ชูทองโดยขณะนั้นอาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดบ่อไร่ปัจจุบันคือโรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่

       ในปี 2519 ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมแบบ 8 ที่นั่ง 1 หลัง และ บ้านพักภารโรง 1 หลัง ในที่ดินที่ได้รับบริจาคโดย นายทอน เรืองฤทธิ์

       ปีการศึกษา 2520 มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 84 คน และย้ายมาเรียนที่โรงเรียนบ้านตากแว้ง ปัจจุบันคือ โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง วันที่ 4 มกราคม 2521 ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ณ ที่ตั้งปัจจุบัน

       ปีการศึกษา 2527 เข้าร่วมโครงการ มพช. 2

       ปีการศึกษา 2540 เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กในบริเวณโรงเรียน จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 9 เครื่อง และห้องปฏิบัติการทางภาษาขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้องได้รับคัดเลือกจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้นแบบระดับจังหวัด

       ปีการศึกษา 2541 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาวโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ตามแนวพระราชดำริเรื่อง การเกษตรยั่งยืนและเกษตรทฤษฎีใหม่

       ปีการศึกษา 2542 จัดตั้งชมรมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมมีนายประเสริฐ สำราญจิตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นประธานชมรม

       ปีการศึกษา 2543 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง

       ปีการศึกษา 2546 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝันของอำเภอบ่อไร่ ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล

       ปีการศึกษา 2547 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน (Fast track)

       ปีการศึกษา 2548 ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน จากกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

       ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ช่วงชั้นที่ 3-4 )