นางพัชรี ปานประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธีรดิฐ  ยันต์โกเศศ
ครูชำนาญการ

นางสาวอรสา  พานิชเจริญผล
ครูชำนาญการ

นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
ครูชำนาญการ

นายอิศรา  เรืองเดช
ครูชำนาญการ

นางสาวนงนุช  ชิณพันธ์
ครู