นางอังศนา  ทับที่สุด
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

นางสมลักษณ์  น้อยใจนัก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประมวล สุทธิสุข
ครู

นายพงษ์เทพ  สุพรรณพยัคฆ์
พนักงานราชการ

นางสาวแสงจันทร์  ภูกิ่งหิน
อัตราจ้าง