คติพจน์
นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา แปลว่า
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


อัตลักษณ์
คนดี มีน้ำใจ


เอกลักษณ์
โรงเรียนน่าอยู่