ประกาศโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

Announcement of Boraiwittayakom School
On Declaration of Intent to Administrate Boraiwittayakom School
With Honesty and Integrity