กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 รัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. และองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชั่น ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานและทุกภาคส่วนเพื่อร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต แสดงเจตนารมณ์ของผู้นำองค์กร และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ในส่วนของโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม จังหวัดตราด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ร่วมกับที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม โดยมีคุณภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานในกิจกรรม และมีผู้แทนผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในอำเภอ