ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
ได้มีการประชุมร่วมวางแผน และร่วมดำเนินการแลกเปลี่ยนความเห็นในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และร่วมติดตามการประเมินผล