แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

ข้อ ข้อมูลURLคำอธิบาย
O1โครงสร้างหน่วยงานhttp://www.boraiwit.ac.th/structure/หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนู
ข้อมูลโรงเรียน >
ข้อมูลพื้นฐาน >
โครงสร้างบริหาร
O2 ข้อมูลผู้บริหารhttp://www.boraiwit.ac.th/administrator/หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนู
ข้อมูลโรงเรียน >
ข้อมูลพื้นฐาน >
ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่http://www.boraiwit.ac.th/authority/หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนู
ข้อมูลโรงเรียน >
ข้อมูลพื้นฐาน >
อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงานhttp://www.boraiwit.ac.th/plan_school/หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนู
ข้อมูลโรงเรียน >
ข้อมูลพื้นฐาน >
แผนยุทธศาสตร์
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานhttp://www.boraiwit.ac.th/contact/หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนู
ข้อมูลการติดต่อ >
ติดต่อเรา
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องhttp://www.boraiwit.ac.th/laws65/หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนู
ข้อมูลโรงเรียน >
ข้อมูลพื้นฐาน >
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์http://www.boraiwit.ac.th/
https://sites.google.com/boraiwit.ac.th/
news2565
- หน้าแรกเว็บไซต์ 
เลื่อนลงมาหัวข้อ..
ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
O8Q&A (ถาม-ตอบ)http://www.boraiwit.ac.th/
http://www.boraiwit.ac.th/q_and_a/
- Messenger Live Chat
มุมขวาล่าง "สอบถามเรา"
- หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนู
ข้อมูลการติดต่อ >
ติดต่อสอบถาม Q&A
O9Social Networkhttp://www.boraiwit.ac.th/- หน้าแรกเว็บไซต์
เลื่อนลงมาหัวข้อ..
Social Media
O10แผนดำเนินงานประจำปีhttp://www.boraiwit.ac.th/plan_act/หน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนูการบริหารงาน
- แผนดำเนินงานประจำปี
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
http://www.boraiwit.ac.th/report6month/หน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนูการบริหารงาน
- รายงานติดตามรอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttp://www.boraiwit.ac.th/report_year/หน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนูการบริหารงาน
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttp://www.boraiwit.ac.th/manual_academic/
http://www.boraiwit.ac.th/manual_person/
http://www.boraiwit.ac.th/manual_money/
http://www.boraiwit.ac.th/manual_general/


หน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนู E-service/คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน
- งานวิชาการ
- งานบุคคล
- งานงบประมาณ
- งานทั่วไป
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttp://www.boraiwit.ac.th/vichakarn/
http://www.boraiwit.ac.th/person/
http://www.boraiwit.ac.th/money/
http://www.boraiwit.ac.th/general/
หน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนู E-service/คู่มือ
คู่มือการให้บริการ
- งานวิชาการ
- งานบุคคล
- งานงบประมาณ
- งานทั่วไป
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttp://www.boraiwit.ac.th/data/หน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนู E-service/คู่มือ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- งานวิชาการ
- งานบุคคล
- งานงบประมาณ
- งานทั่วไป
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttp://www.boraiwit.ac.th/contentment/หน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนู E-service/คู่มือ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

- งานวิชาการ
- งานบุคคล
- งานงบประมาณ
- งานทั่วไป
O17 E–Servicehttp://www.boraiwit.ac.th/หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนู
E-service/คู่มือ >
- AMSS++
- Smart OBEC
- CCT
- SESA
- Mi-Test
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttps://sites.google.com/boraiwit.ac.th/boraiwittayakom-budget/plan_moneyการบริหารงานงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(ปีงบประมาณ 2565)
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน
https://sites.google.com/boraiwit.ac.th/boraiwittayakom-budget/plan_moneyการบริหารงานงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(ปีงบประมาณ 2565)
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttps://sites.google.com/boraiwit.ac.th/boraiwittayakom-budget/plan_moneyการบริหารงานงบประมาณ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(ปีงบประมาณ 2564)
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttps://sites.google.com/boraiwit.ac.th/boraiwittayakom-budget/parcel-workการบริหารงานงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ
(ปีงบประมาณ 2565)
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
https://sites.google.com/boraiwit.ac.th/boraiwittayakom-budget/parcel-workการบริหารงานงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ
(ปีงบประมาณ 2565)
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://sites.google.com/boraiwit.ac.th/boraiwittayakom-budget/parcel-workการบริหารงานงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ
(ปีงบประมาณ 2565)
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำปี
https://sites.google.com/boraiwit.ac.th/boraiwittayakom-budget/parcel-workการบริหารงานงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
O25นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://sites.google.com/boraiwit.ac.th/personal/หน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนูการบริหารงาน
>> การบริหารและพัฒนาบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
https://sites.google.com/boraiwit.ac.th/personal/actionหน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนูการบริหารงาน
>> การบริหารและพัฒนาบุคคล
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://sites.google.com/boraiwit.ac.th/personal/formulaหน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนูการบริหารงาน
>> การบริหารและพัฒนาบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://sites.google.com/boraiwit.ac.th/personal/report_personหน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนูการบริหารงาน
>> การบริหารและพัฒนาบุคคล
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
http://www.boraiwit.ac.th/regulation_appeal/หน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนู การส่งเสริมความโปร่งใส
>> แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนฯ
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตhttp://www.boraiwit.ac.th/inbox/หน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนู การส่งเสริมความโปร่งใส
>> ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
http://www.boraiwit.ac.th/data_appeal/หน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนู การส่งเสริมความโปร่งใส
>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นhttp://www.boraiwit.ac.th/comments/หน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนู การส่งเสริมความโปร่งใส
>> รับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttp://www.boraiwit.ac.th/open/หน้าแรกเว็บไซต์
เข้าเมนู การส่งเสริมความโปร่งใส
>> การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)https://sites.google.com/boraiwit.ac.th/anti-corruption/itaschool2Google sites เข้าเมนู
>> เจตจำนงสุจริต
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://sites.google.com/boraiwit.ac.th/anti-corruption/itaschool2

Google sites เข้าเมนู
>> เจตจำนงสุจริต
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีhttps://sites.google.com/boraiwit.ac.th/anti-corruption/itaschool3Google sites เข้าเมนู
>> การประเมินความเสี่ยง
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตhttps://sites.google.com/boraiwit.ac.th/anti-corruption/itaschool3Google sites เข้าเมนู
>> การประเมินความเสี่ยง
- การดำเนินการฯ
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรhttps://sites.google.com/boraiwit.ac.th/anti-corruption/itaschool3Google sites เข้าเมนู
>> การประเมินความเสี่ยง
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://sites.google.com/boraiwit.ac.th/anti-corruption/itaschool4Google sites เข้าเมนู
>> แผนป้องกันการทุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกันฯ
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริต ในไตรมาส
https://sites.google.com/boraiwit.ac.th/anti-corruption/itaschool4Google sites เข้าเมนู
>> แผนป้องกันการทุจริต
- รายงานการกำกับติดตามฯ
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://sites.google.com/boraiwit.ac.th/anti-corruption/itaschool4Google sites เข้าเมนู
>> แผนป้องกันการทุจริต
- รายงานผลการดำเนินการฯ
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
https://sites.google.com/boraiwit.ac.th/anti-corruption/itaschool5Google sites เข้าเมนู
>> มาตรการส่งเสริมฯความโปร่งใส
- มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสฯ
O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
https://sites.google.com/boraiwit.ac.th/anti-corruption/itaschool5Google sites เข้าเมนู
>> มาตรการส่งเสริมฯความโปร่งใส
- การดําเนินการตามมาตรการฯ

Created with Mobirise ‌

Free Website Maker