รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ส๓๐๒๓๔หน้าที่พลเมือง ๖ครูสุรกิจrnsugph
ค๓๐๒๐๖คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ครูกาญจนาxwmmjwm
อ๓๐๒๐๕ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะครูปุณยวีร์, Miss Rose6fk4pk6 p3lvtrh
จ๓๐๒๐๕ภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะครูจารึกbhbkjvq
ง๓๓๒๐๑การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตครูจิราวัฒน์w6hjcrn 
ว๓๓๒๖๑โลก ดาราศาสตร์และอวกาศครูณัฐวัฒน์krsy4y7
ว๓๓๒๐๑วิทยาศาสตร์ชีวภาพครูอิศรา 
๓๓๒๑๕ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารครูอังสมาลินKqx2k3b
พ๓๓๒๐๑พลศึกษาครูสุทัศน์ 
 ว๓๓๒๙๔Webครูเมธาพรsrqxfdr
GAT PAT O-NETครูวัชรพงษ์zw7b7ja
 GAT PAT O-NETครูปุณยวีร์ 
 GAT PAT O-NETครูเสาวลักษณ์ 
 GAT PAT O-NETครูนงนุช45co5d2
 GAT PAT O-NETครูเสาวณีย์ 
 GAT PAT O-NETครูอิศรา 
 GAT PAT O-NETครูสุรกิจrmhduda
 GAT PAT O-NETครูกาญจนา