รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ส๓๐๒๓๖หน้าที่พลเมือง ๖ครูสุรกิจwz4g776
ค๓๓๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ครูกาญจนาSvt4mfl
ว๓๓๒๐๒ฟิสิกส์ ๖ครูเสาวณีย์jcsgtdt
ว๓๓๒๒๒เคมี ๖ครูนงนุชt5rbvbn
ว๓๓๒๔๒ชีววิทยา ๕ครูอิศราj6b7vom
ว๓๓๒๖๑โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศครูณัฐวัฒน์pd67q3g
ง๓๓๑๐๒การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตครูจิราวัฒน์tqssgg7 
อ๓๓๒๐๒ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสารครูเสาวลักษณ์, Miss Rosebugsjix abmvr2v
จ๓๓๒๐๒ภาษาจีนเบื้องต้นครูจารึก7xndzou
 GAT PAT O-NETวัชรพงษ์zw7b7ja
 GAT PAT O-NETครูปุณยวีร์
 GAT PAT O-NETครูเสาวลักษณ์
 GAT PAT O-NETครูนงนุช45co5d2
 GAT PAT O-NETครูเสาวณีย์
 GAT PAT O-NETครูอิศรา
 GAT PAT O-NETครูสุรกิจpjybdxn
 GAT PAT O-NETครูกาญจนา