รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๓๒๑๐๒ภาษาไทย ๑๐ครูวัชรพงษ์n73zsue
ค๓๒๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูนูรุลอินซานyeqcttv
ว๓๒๑๐๒วิทยาศาสตร์กายภาพครูเสาวณีย์onunofm
อ๓๒๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔ครูปุณยวีร์foj7jtv7
ส๓๒๑๐๒สังคมศึกษา ๒ครูสมลักษณ์4qdmibj
ส๓๒๑๐๓ประวัติศาสตร์ ๓ครูสมลักษณ์w77kqnl
ส๓๒๑๐๕พระพุทธศาสนา  ๔ครูอังศนาb6wfi2n
พ๓๒๑๐๒สุขศึกษาครูกัญญาghahddk
ศ๓๒๑๐๒ศิลปะ ๔ครูสามารถ
ครูภุชงค์
muvxbzv
pxomy3h
ส๓๐๒๓๔หน้าที่พลเมือง ๔ครูสมลักษณ์Ccbcz5m
ค๓๒๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ครูไพรินทร์rwlpl5j
อ๓๐๒๐๓ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ ๓ครูปุณยวีร์jazbcqr
จ๓๒๒๐๒ภาษาจีนเบื้องต้น ๔ครูจารึกgygwnre
จ๓๒๒๐๔หลักภาษาและไวยากรณ์จีนครูจารึกczu4dzd
จ๓๒๒๐๖ภาษาและวัฒนธรรมจีนครูจุฑาลักษณ์hz3s2fx