รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๓๒๑๐๒ภาษาไทย ๑๐ครูวัชรพงษ์7e77j66
ค๓๒๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูนูรุลอินซานblc7x42
ว๓๒๑๐๒วิทยาศาสตร์กายภาพครูเสาวณีย์3mhck22
อ๓๒๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔ครูปุณยวีร์sivuxxn
ส๓๒๑๐๒สังคมศึกษา ๒ครูสมลักษณ์K37lqdk
ส๓๒๑๐๓ประวัติศาสตร์ ๓ครูสมลักษณ์ty5dhkr
ส๓๒๑๐๕พระพุทธศาสนา  ๔ครูอังศนาvxoxpbl
พ๓๒๑๐๒สุขศึกษาครูกัญญาmoyws5w
ศ๓๒๑๐๒ศิลปะ ๔ครูสามารถ
ครูภุชงค์
6wcyflj
pxomy3h
ส๓๐๒๓๔หน้าที่พลเมือง ๔ครูสมลักษณ์j7elysa
ค๓๑๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ครูไพรินทร์ji4ddqy
อ๓๐๒๐๓ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะครูอำไพ,Miss Rose2jqghga
จ๓๐๒๐๓ภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะครูจารึก4tw6dzz
ว๓๒๒๙๓ผลิตสื่อสร้างสรรค์ครูอรสาbp4xenz
ส๓๐๒๑๒การเรียนรู้ทักษะอาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชา ๒ครูสุรกิจ5posxur