รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๓๒๑๐๒ภาษาไทย ๑๐ครูวัชรพงษ์3syfbug
ค๓๒๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูนูรุลอินซานc46r45f
ว๓๒๑๐๒วิทยาศาสตร์กายภาพครูเสาวณีย์4rs4oky
อ๓๒๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔ครูปุณยวีร์2n6z3pu
ส๓๒๑๐๒สังคมศึกษา ๒ครูสมลักษณ์axqeota
ส๓๒๑๐๓ประวัติศาสตร์ ๓ครูสมลักษณ์63lgvvh
ส๓๒๑๐๕พระพุทธศาสนา  ๔ครูอังศนาmv7xwsu
พ๓๒๑๐๒สุขศึกษาครูกัญญาvqtz7rt
ศ๓๒๑๐๒ศิลปะ ๔ครูสามารถ
ครูภุชงค์
ssss32c
pxomy3h
ส๓๐๒๓๔หน้าที่พลเมือง ๔ครูสมลักษณ์Ujssq0t
ค๓๑๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ครูไพรินทร์zg4ezme
ว๓๒๒๐๒ฟิสิกส์ ๔ครูเสาวณีย์qdhx5vi
ว๓๒๒๒๔เคมี ๔ครูนงนุชurq32ln
ว๓๒๒๔๒ชีววิทยา ๓ครูอิศราwmshzf3
ว๓๒๒๖๒โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ๒ครูธีรดิฐ
อ๓๒๒๐๑ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสารMiss. Rose
จ๓๒๒๐๒ภาษาจีนเบื้องต้นครูจุฑาลักษณ์zu4y7hz