รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๓๑๑๐๒ภาษาไทย ๘ครูวัชรพงษ์,ครูนิคj5l5z6d
ค๓๑๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูสรัญญาtr4j7op
ว๓๑๑๘๒วิทยาการคำนวณ ๑ครูอรสาfbxag2k
ส๓๑๑๐๒สังคมศึกษา ๒ครูสมลักษณ์fljbqtd
ส๓๑๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๒ครูสุรกิจwwjgbut
ส๓๑๑๐๖พระพุทธศาสนา ๒ครูสมลักษณ์3bcjcbo
พ๓๑๑๐๒สุขศึกษาครูภานุAocpi7x
อ๓๑๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ครูเสาวลักษณ์
ครูRose
j2mpx4p
pajw5ck
ศ๓๑๑๐๒ศิลปะ ๒ครูสามารถ
ครูภุชงค์
kif7amn
wajqsvb
ง๓๑๑๐๒การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต ๑ครูจิราวัฒน์sljmwzs 
ส๓๐๒๓๒หน้าที่พลเมือง ๒ครูสุรกิจtzhlyvv
ค๓๑๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ครูไพรินทร์3bms3em
อ๓๐๒๐๑ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ ๑ครูสุนิสา, Miss Rosewahqnd5
จ๓๑๒๐๒ภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะ ๒ครูจุฑาลักษณ์xnbyobr
จ๓๑๒๐๓หลักภาษาและไวยากรณ์จีนครูจารึกy5dop6c
จ๓๑๒๐๔ภาษาและวัฒนธรรมจีนครูจุฑาลักษณ์vvpe6yg