รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๓๑๑๐๒ภาษาไทย ๘ครูวัชรพงษ์,ครูนิค3ppm4su
ค๓๑๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูสรัญญาc3uhgpq
ว๓๑๑๘๒วิทยาการคำนวณ ๑ครูอรสาzgrpcs5
ส๓๑๑๐๒สังคมศึกษา ๒ครูสมลักษณ์Jrcvv2m
ส๓๑๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๒ครูสุรกิจhfonfxt
ส๓๑๑๐๖พระพุทธศาสนา ๒ครูสมลักษณ์kpbumrp
พ๓๑๑๐๒สุขศึกษาครูภานุ53a276l
อ๓๑๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ครูเสาวลักษณ์ivyjbzr
ศ๓๑๑๐๒ศิลปะ ๒ครูสามารถ
ครูภุชงค์
poiquyq
wajqsvb
ง๓๑๑๐๒การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต ๑ครูจิราวัฒน์dehrirb 
ส๓๐๒๓๒หน้าที่พลเมือง ๒ครูสุรกิจnlwwuab
ค๓๑๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ครูไพรินทร์nszxmt2
อ๓๐๒๐๑ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ ๑ครูสุนิสา,
Miss Rose
z4rshek
xmbvcxr
จ๓๑๒๐๒ภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะ ๒ครูจุฑาลักษณ์jw7xn23