รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๓๑๑๐๒ภาษาไทย ๘ครูวัชรพงษ์,ครูนิคeifibko
ค๓๑๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐาน ครูสรัญญาon6df5k
ว๓๑๑๘๒วิทยาการคำนวณ ๑ครูอรสาqqs4xli
ส๓๑๑๐๒สังคมศึกษา ๒ครูสมลักษณ์cskojm5
ส๓๑๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๒ครูสุรกิจ2z3eamr
ส๓๑๑๐๖พระพุทธศาสนา ๒ครูสมลักษณ์mq3miny
พ๓๑๑๐๒สุขศึกษาครูภานุ66juvl7
อ๓๑๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ครูเสาวลักษณ์7c423da
ศ๓๑๑๐๒ศิลปะ ๒ครูสามารถ
ครูภุชงค์
z5mhogc
wajqsvb
ง๓๑๑๐๒การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต ๑ครูจิราวัฒน์ca6momm 
ส๓๐๒๓๒หน้าที่พลเมือง ๒ครูสุรกิจwbwp5fv
ค๓๑๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ครูไพรินทร์2e2fkoy
ว๓๑๒๐๒ฟิสิกส์ ๒ครูเสาวณีย์uc2siuf
ว๓๑๒๒๒เคมี ๒ครูนงนุช5uwtpko
ว๓๑๒๔๑ชีววิทยา ๑ครูอิศราbaxycix
ว๓๑๒๖๑โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศครูอิศราwhhrudx
อ๓๑๒๐๑ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการสื่อสาร ๑Miss Rosekdd4ptg