รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๓๑๐๒ภาษาไทย ๖ครูบุญสม
ว๒๓๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖ครูพัชรีyhtckfk
ว๒๓๑๘๖การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ครูเมธาพรc55q2fs
ค๒๓๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูนูรุลอินซาน5yncb2o
อ๒๓๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖ครูอำไพ2dqwpcw
ส๒๓๑๐๒สังคมศึกษา ๖ครูพงษ์เทพkbwk6bx
ส๒๓๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๖ครูอังศนาwgaxwtp
ส๒๓๑๐๖พระพุทธศาสนา ๖ครูอังศนา3v6uuw4
ง๒๓๑๐๒การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต ๓ครูพัตรพิมลalnts2a
พ๒๓๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูสุทัศน์
ศ๒๓๑๐๒ศิลปะ ๖ครูสามารถ
ครูภุชงค์
pelbm2s
h46atjv
ส๒๓๒๓๖หน้าที่พลเมือง ๖ครูพงษ์เทพkgkp7o3
ค๒๓๒๐๔คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ครูไพรินทร์ttcuxpx  
จ๒๓๒๐๒ภาษาจีนเบื้องต้นครูจารึกsplberl
ว๒๓๒๙๑โปรแกรมคำนวนเบื้องต้นครูเมธาพรnvjj4z2