รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๓๑๐๒ภาษาไทย ๖ครูบุญสม
ว๒๓๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖ครูพัชรีtbajumi
ว๒๓๑๘๖การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ครูเมธาพรi7yg2sb
ค๒๓๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูสรัญญาgyprmlk
อ๒๓๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖ครูอำไพSxfe5lm
ส๒๓๑๐๒สังคมศึกษา ๖ครูพงษ์เทพ3ivg5yz
ส๒๓๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๖ครูอังศนาroo6sfa
ส๒๓๑๐๖พระพุทธศาสนา ๖ครูอังศนาipf3dsi
ง๒๓๑๐๒การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต ๓ครูพัตรพิมลrcqe5ra
พ๒๓๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูสุทัศน์
ศ๒๓๑๐๒ศิลปะ ๖ครูสามารถ
ครูภุชงค์
frkt7xu
h46atjv
ส๒๓๒๓๖หน้าที่พลเมือง ๖ครูพงษ์เทพabvxazi
ค๒๓๒๐๔คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ครูไพรินทร์njx7pzh
จ๒๓๒๐๒ภาษาจีนเบื้องต้นครูจารึกnq5q52x
ว๒๓๒๙๑โปรแกรมคำนวนเบื้องต้นครูเมธาพรnvjj4z2