รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๓๑๐๒ภาษาไทย ๖ครูบุญสม
ว๒๓๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖ครูพัชรีjza3ug2
ว๒๓๑๘๖การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ครูเมธาพรjrnqmik
ค๒๓๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูสรัญญาtxa6gqr
อ๒๓๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖ครูอำไพ
ครู Rose
6jjrafy
snbnqda
ส๒๓๑๐๒สังคมศึกษา ๖ครูพงษ์เทพgs570lz
ส๒๓๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๖ครูอังศนาnufr6kw
ส๒๓๑๐๖พระพุทธศาสนา ๖ครูอังศนาVqbepct
ง๒๓๑๐๒การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต ๓ครูพัตรพิมลpvjecvd
พ๒๓๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูสุทัศน์
ศ๒๓๑๐๒ศิลปะ ๖ครูสามารถ
ครูภุชงค์
aomfhoh
h46atjv
ส๒๓๒๓๖หน้าที่พลเมือง ๖ครูพงษ์เทพkiio6hg
ค๒๓๒๐๔คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ครูไพรินทร์asfqz7r
จ๒๓๒๐๒ภาษาจีนเบื้องต้นครูจารึกyerrure
ว๒๓๒๙๑โปรแกรมคำนวนเบื้องต้นครูเมธาพรnvjj4z2