รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๓๑๐๒ภาษาไทย ๖ครูบุญสม
ว๒๓๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖ครูพัชรี a7fiez7
ว๒๓๑๘๖การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ครูเมธาพรsbkd4hp
ค๒๓๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูสรัญญาlmfldrn
อ๒๓๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖ครูอำไพ
ครูRose
2a32nkn
5pf3j42
ส๒๓๑๐๒สังคมศึกษา ๖ครูพงษ์เทพznudmrp
ส๒๓๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๖ครูแสงจันทร์jvnkve4
ส๒๓๑๐๖พระพุทธศาสนา ๖ครูอังศนาfal4r5p
ง๒๓๑๐๒การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต ๓ครูพัตรพิมล2nblspv
พ๒๓๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูสุทัศน์
ศ๒๓๑๐๒ศิลปะ ๖ครูสามารถ
ครูภุชงค์
ylxrgam
h46atjv
ส๒๓๒๓๖หน้าที่พลเมือง ๖ครูสมลักษณ์h7s3e7d
ค๒๓๒๐๔คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๖ครูไพรินทร์k7aflqx
จ๒๐๒๐๕ภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะ ๕ครูจารึกtybr7eq
อ๒๓๒๐๒ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ครูสุนิสาq54xs3g