รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๓๑๐๒ภาษาไทย ๖ครูบุญสม
ว๒๓๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖ครูพัชรีvadz4il
ว๒๓๑๘๖การออกแบบและเทคโนโลยี ๓ครูเมธาพรib75ia2
ค๒๓๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูสรัญญาzgq3b4f
อ๒๓๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๖ครูอำไพ
ครู Rose
Psn657j
tlonmi4
ส๒๓๑๐๒สังคมศึกษา ๖ครูพงษ์เทพaghugsc
ส๒๓๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๖ครูแสงจันทร์osj3h3d
ส๒๓๑๐๖พระพุทธศาสนา ๖ครูอังศนาJpu6y7r
ง๒๓๑๐๒การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต ๓ครูพัตรพิมล6ncllsy
พ๒๓๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูสุทัศน์
ศ๒๓๑๐๒ศิลปะ ๖ครูสามารถ
ครูภุชงค์
d22v3aq
h46atjv
ส๒๓๒๓๖หน้าที่พลเมือง ๖ครูสมลักษณ์z5u2hbj
ค๒๓๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๙ครูไพรินทร์6u5dgvg
จ๒๓๒๐๒ภาษาจีนเบื้องต้นครูจารึกzlpdtqb
ว๒๓๒๐๕วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมครูพัชรี4fa4t53