รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๒๑๐๒ภาษาไทย ๔ครูอังสมาลิน47craj3
ว๒๒๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ครูธีรดิฐ
ว๒๒๑๘๔การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ครูเมธาพรe7txagl
ค๒๒๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูสุกัญญาwsm6g7
อ๒๒๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔ครูปุณยวีร์
ครู Rose
64nmnv7
ycvqilr
ส๒๒๑๐๒สังคมศึกษา ๔ครูอังศนาSj3s7h7
ส๒๒๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๔ครูพงษ์เทพmoqiuqy
ส๒๒๑๐๖พระพุทธศาสนา ๔ครูแสงจันทร์2edt7b3
ง๒๒๑๐๒การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต ๒ครูเผด็จ
พ๒๒๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูกัญญาkgfj7m3
ศ๒๒๑๐๒ศิลปะ ๔ครูสามารถ
ครูภุชงค์
j6fwj24
2izjtck
ส๒๒๒๓๔หน้าที่พลเมือง ๔ครูสมลักษณ์/ครู…..bm4p2nc
ค๒๒๒๐๔คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ครูนูรุลอินซานmuvoshk
จ๒๒๒๐๑ภาษาจีนเบื้องต้น ๓ครูจุฑาลักษณ์myubvfi
ง๒๐๒๑๐งานไฟฟ้าครูศรุติ2pxkw2d
ง๒๐๒๑๖สถานเพาะชำครูจิราวัฒน์kzsozxy