รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๒๑๐๒ภาษาไทย ๔ครูอังสมาลินcv3if7x
ว๒๒๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ครูธีรดิฐ
ว๒๒๑๘๔การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ครูเมธาพรnpaebk7
ค๒๒๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูภคพร
อ๒๒๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔ครูเสาวลักษณ์
ครู Rose  
xe2q2qr
brg5na5
ส๒๒๑๐๒สังคมศึกษา ๔ครูอังศนา3s2fqeh
ส๒๒๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๔ครูพงษ์เทพ6jxq6x2
ส๒๒๑๐๖พระพุทธศาสนา ๔ครูแสงจันทร์ra2tbdc
ง๒๒๑๐๒การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต ๒ครูเผด็จ
พ๒๒๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูกัญญาgc5w4nj
ศ๒๒๑๐๒ศิลปะ ๔ครูสามารถ
ครูภุชงค์
yx6ch42
2izjtck
ส๒๒๒๓๔หน้าที่พลเมือง ๔ครูสมลักษณ์sydbgfs
ค๒๒๒๐๔คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ครูนูรุลอินซานg73prib
จ๒๒๒๐๑ภาษาจีนเบื้องต้น ๓ครูจุฑาลักษณ์g5c3f5d
ง๒๐๒๑๖สถานเพาะชำครูจิราวัฒน์kzsozxy