รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๒๑๐๒ภาษาไทย ๔ครูอังสมาลินBsd5ako
ว๒๒๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ครูธีรดิฐ
ว๒๒๑๘๔การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ครูเมธาพรPsqnzho
ค๒๒๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูภคพร
อ๒๒๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔ครูเสาวลักษณ์,
ครู Rose
p2k26v2
2vibexa
ส๒๒๑๐๒สังคมศึกษา ๔ครูอังศนา3oprdrx
ส๒๒๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๔ครูพงษ์เทพgwoxxzk
ส๒๒๑๐๖พระพุทธศาสนา ๔ครูแสงจันทร์uu5pkz6
ง๒๒๑๐๒การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต ๒ครูเผด็จ –
พ๒๒๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูกัญญาfohph5y
ศ๒๒๑๐๒ศิลปะ ๔ครูสามารถ
ครูภุชงค์
yx6ch42
2izjtck
ส๒๒๒๓๔หน้าที่พลเมือง ๔ครูสมลักษณ์/ครู….zc22cvh
จ๒๐๒๐๓ภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะ ๓ครูจุฑาลักษณ์hkb7b2i
อ๒๒๒๐๑ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๒ครูเสาวลักษณ์vf3k6pw
ค๒๒๒๐๔คณิตศาสตร์เพิ่มเติมครูนูรุลอินซานuyorvcn