รหัสวิชารายวิชาครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๒๑๐๒ภาษาไทย ๔ครูอังสมาลินjndjalk
ว๒๒๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔ครูธีรดิฐ
ว๒๒๑๘๔การออกแบบและเทคโนโลยี ๒ครูเมธาพรg354ilz
ค๒๒๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูกาญจนาxim2733
อ๒๒๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๔ครูเสาวลักษณ์
ครู Rose
2vtjlif
2hv2olg
ส๒๒๑๐๒สังคมศึกษา ๔ครูอังศนาQ7bzv57
ส๒๒๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๔ครูพงษ์เทพsydky34
ส๒๒๑๐๖พระพุทธศาสนา ๔ครูแสงจันทร์dro2kz3
ง๒๒๑๐๒การงานอาชีพเพื่อการดำรงชีวิต ๒ครูเผด็จ
พ๒๒๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูกัญญาwi5gqci
ศ๒๒๑๐๒ศิลปะ ๔ครูสามารถ
ครูภุชงค์
yx6ch42
2izjtck
ส๒๒๒๓๔หน้าที่พลเมือง ๔ครูสมลักษณ์Ygvvg3r
ค๒๒๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๔ครูนูรุลอินซานsrf4ikx
จ๒๒๒๐๑ภาษาจีนเบื้องต้น ๓ครูจุฑาลักษณ์uzt5szk
ว๒๒๒๐๓วิทยาศาสตร์ครูณัฐวัฒน์vux4xsf