รหัสวิชา  รายวิชา  ครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๑๑๐๒ภาษาไทย ๒ครูอุไรวรรณnegarIc
ว๒๑๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ครูณัฐวัฒน์bhcuodc
ว๒๑๑๘๒การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ครูอรสา5zkxqrm
ค๒๑๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูสุกัญญาakujuwj
อ๒๑๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐานครูสุนิสา
ครู Rose
ieagpm3
xqvbqso
ส๒๑๑๐๒สังคมศึกษา ๒ครูแสงจันทร์dqmy6qu
ส๒๑๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๒ครูพงษ์เทพpxhvxih
ส๒๑๑๐๖พระพุทธศาสนา ๒ครูสุรกิจnhmc4ll
ง๒๑๑๐๒การงานอาชีพและการดำรงชีวิต ๒ครูศรุติrtue7kc
พ๒๑๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูภานุX2u3gfz
ศ๒๑๑๐๒ศิลปะ ๒ครูสามารถ
ครูภุชงค์
xfrwbmu
6pbm4nt
ส๒๑๒๓๒หน้าที่พลเมือง ๒ครูแสงจันทร์lgy5eng
ค๒๑๒๐๓คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ครูกาญจนาOkd52s2
จ๒๑๒๐๒ภาษาจีนเบื้องต้น ๒ครูจุฑาลักษณ์5kpnf7e
ว๒๑๒๘๖โปรแกรมประมวลผลคำครูอรสาy44ovbl
ง๒๐๒๘๖ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑ครูศรุติnamird