รหัสวิชา  รายวิชา  ครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๑๑๐๒ภาษาไทย ๒ครูอุไรวรรณqruwta5
ว๒๑๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ครูณัฐวัฒน์zi6aevj
ว๒๑๑๘๒การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ครูอรสาepd4aow
ค๒๑๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูสุกัญญา3yjj6ac
อ๒๑๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐานครูสุนิสา
ครู Rose
i6ys7ea
2742fmc
ส๒๑๑๐๒สังคมศึกษา ๒ครูแสงจันทร์Cfgmraw
ส๒๑๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๒ครูพงษ์เทพ5424hkl
ส๒๑๑๐๖พระพุทธศาสนา ๒ครูสุรกิจ62wi3jw
ง๒๑๑๐๒การงานอาชีพและการดำรงชีวิต ๒ครูศรุติl22g5tl
พ๒๑๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูภานุRfauuf6
ศ๒๑๑๐๒ศิลปะ ๒ครูสามารถ
ครูภุชงค์
j3xubc2
6pbm4nt
ส๒๑๒๓๒หน้าที่พลเมือง ๒ครูแสงจันทร์Xzukwds
ค๒๑๒๐๓คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ครูกาญจนาilijlcn
จ๒๑๒๐๒ภาษาจีนเบื้องต้น ๒ครูจุฑาลักษณ์45unl7z
ว๒๑๒๘๖โปรแกรมประมวลผลคำครูอรสาy44ovbl
ง๒๐๒๘๖ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑ครูศรุติnamird