รหัสวิชา  รายวิชา  ครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๑๑๐๒ภาษาไทย ๒ครูอุไรวรรณarIgpcs
ว๒๑๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ครูณัฐวัฒน์yakbao4
ว๒๑๑๘๒การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ครูอรสาzc7g4ir
ค๒๑๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูสุกัญญาkspmtdj
อ๒๑๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐานครูสุนิสา
ครู Rose
4ceuqsd
ocsrcqc
ส๒๑๑๐๒สังคมศึกษา ๒ครูแสงจันทร์z6kbky4
ส๒๑๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๒ครูพงษ์เทพewlywd7
ส๒๑๑๐๖พระพุทธศาสนา ๒ครูสุรกิจdedeqnz
ง๒๑๑๐๒การงานอาชีพและการดำรงชีวิต ๒ครูศรุติdzaaiac
พ๒๑๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูภานุJliip7g
ศ๒๑๑๐๒ศิลปะ ๒ครูสามารถ
ครูภุชงค์
jowacir
6pbm4nt
ส๒๑๒๓๒หน้าที่พลเมือง ๒ครูแสงจันทร์dwvi24j
ค๒๑๒๐๓คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ครูกาญจนาGto4pwz
จ๒๑๒๐๒ภาษาจีนเบื้องต้น ๒ครูจุฑาลักษณ์fyxofms
ว๒๑๒๘๖โปรแกรมประมวลผลคำครูอรสาy44ovbl
ง๒๐๒๘๖ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๑ครูศรุติnamird