รหัสวิชา  รายวิชา  ครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๑๑๐๒ภาษาไทย ๒ครูอุไรวรรณ2i2kd2t
ว๒๑๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ครูณัฐวัฒน์mfjsipm
ว๒๑๑๘๒การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ครูอรสาmpdhf6j
ค๒๑๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูสุกัญญาvaaeoip
อ๒๑๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐานครูสุนิสา
ครู Rose
gayrv3m
xcqiriu
ส๒๑๑๐๒สังคมศึกษา ๒ครูแสงจันทร์w4piupr
ส๒๑๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๒ครูพงษ์เทพls3icue
ส๒๑๑๐๖พระพุทธศาสนา ๒ครูสุรกิจlfguapm
ง๒๑๑๐๒การงานอาชีพและการดำรงชีวิต ๒ครูศรุติnoxddx3
พ๒๑๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูภานุE6ghi67
ศ๒๑๑๐๒ศิลปะ ๒ครูสามารถ
ครูภุชงค์
uqzm3yv
6pbm4nt
ส๒๑๒๓๒หน้าที่พลเมือง ๒ครูแสงจันทร์wxp34il
ค๒๑๒๐๓คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๑ครูกาญจนาTy22wki
จ๒๐๒๐๑ภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะครูจุฑาลักษณ์6lqovby
อ๒๑๒๐๑ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ๑ครูสุนิสาdbxr6bq