รหัสวิชา  รายวิชา  ครูผู้สอน  รหัสคลาสรูม
ท๒๑๑๐๒ภาษาไทย ๒ครูอุไรวรรณQt4ubIj
ว๒๑๑๐๒วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒ครูณัฐวัฒน์wammibc
ว๒๑๑๘๒การออกแบบและเทคโนโลยี ๑ครูอรสาly5vaww
ค๒๑๑๐๒คณิตศาสตร์พื้นฐานครูสุกัญญาuhzmjjf
อ๒๑๑๐๒ภาษาอังกฤษพื้นฐานครูสุนิสา,
Teacher
vgtegnt
lgwlolk
ส๒๑๑๐๒สังคมศึกษา ๒ครูแสงจันทร์kuumr5f
ส๒๑๑๐๔ประวัติศาสตร์ ๒ครูแสงจันทร์
ครูพงษ์เทพ
322muk7
x4wlsqd
ส๒๑๑๐๖พระพุทธศาสนา ๒ครูสุรกิจonwdtq3
ง๒๑๑๐๒การงานอาชีพและการดำรงชีวิต ๒ครูศรุติ5j2djv6
พ๒๑๑๐๒สุขศึกษาและพลศึกษาครูภานุInixb50
ศ๒๑๑๐๒ศิลปะ ๒ครูสามารถ,
ครูภุชงค์
m6m65et
6pbm4nt
ส๒๑๒๓๒หน้าที่พลเมือง ๒ครูแสงจันทร์eadqyqp
ค๒๑๒๐๒คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๒ครูกาญจนาy5pmhqe
จ๒๑๒๐๒ภาษาจีนเบื้องต้น ๒ครูจุฑาลักษณ์6yhmgna
ว๒๑๒๐๑วิทยาศาสตร์ครูอิศราtddbbb5