คติพจน์
นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา แปลว่า
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

อัตลักษณ์
คนดี มีน้ำใจ

เอกลักษณ์
โรงเรียนน่าอยู่