สรุปสถิติการบริการติดต่องานจากภายนอก (งานวิชาการ) ปีการศึกษา 2562