นางสุเอช  สัมโย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม

ช่องทางการติดต่อ   โทรศัพท์ 0 3959 1043

โทรสาร 0 3959 1043

E-mail : boraiwit@outlook.com