นางอำไพ  คณะเมฆ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

นางสาวหยกหลิน  ศรีสวัสดิ์
กิจกรรมแนะแนว

นายสุขชัย  มิสโรจน์
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร