นายสุรกิจ  สิอิ้น
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

นางสมลักษณ์  น้อยใจนัก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายยศพล  ศักดิ์แพทย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอังศนา  ทับที่สุด
ครู

นายพงษ์เทพ  สุพรรณพยัคฆ์
พนักงานราชการ

นางสาวแสงจันทร์  ภูกิ่งหิน
อัตราจ้าง