นายวัชรพงษ์  การพึ่งตน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบุญสม  อ่องลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญสม  อ่องลา
ครูชำนาญการ

นางสาวอังสมาลิน  ดีเด่น
ครู

นายนิค  ศรีรัฐ
ครู