นางสาวพัตรพิมล  เสงี่ยมวงค์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเผด็จ  สิงห์น้อย
ครูชำนาญการ

 

นายจิราวัฒน์  เนียมสอน
ครู

นายศรุติ  เหล่าหาโคตร
ครูผู้ช่วย